Obchodní Podmínky, reklamace:


Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují nákup v internetovém obchodě www.helldarts.cz, dále upravují obchodní vztah mezi prodávajícím (provozovatel internetového obchodu) a kupujícím (zákazníkem). Vztahy, které neupravují obchodní podmínky provozovatele se řídí občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č.634/1992 Sb., případně obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb.

Provozovatel: Kateřina Chlumská
                           Šipkařský obchod HELLDARTS

Adresa prodejny: Kutnohorská 43, 28002, Kolín IV

IČ:  08011664    
Nejsme plátci DPH

Objednávka a storno objednávky:

Objednání zboží se provádí prostřednictvím objednávkového formuláře (nákupního košíku) nebo emailu s příslušnými údaji (jméno a příjmení zákazníka, dodací adresa + telefon - pro případnou komunikaci s dopravcem, druh, množství a cena objednaného zboží, cena poštovného) na adresu info@helldarts.cz.
Odesláním objednávky souhlasíte s těmito podmínkami a s uvedenými platebními podmínkami.
Objednávka je závazná a zrušení objednávky je možné po telefonické konzultaci s prodávajícím nebo storno emailem.

Cena zboží:

Ceny uvedené u jednotlivého zboží jsou ceny včetně DPH 21%.

Platební podmínky:

Kupující má možnost si vybrat z následujících způsobů platby:

 1. Dobírka - zboží je placeno při doručení Českou poštou, Zásilkovnou nebo PPL
 2. Převodem - (platba předem) na základě objednávky bude zaslána elektronickou poštou výzva k platbě. Po zaúčtování transakce na našem bankovním účtu bude zboží zasláno vybraným způsobem.
  Číslo našeho účtu: 228606180/0600 
                                účet je vedený u bankovní instituce Moneta Money Bank a.s
 3. V hotovosti - pouze v případě osobního odběru zboží na adrese prodejny


Dodací podmínky:

 1. Osobní odběr na prodejně                              0,- Kč
 2. Balík na dobírku do 5.000,- Kč                      Dle ceníku -
                                                                                       Zásilkovna 65 Kč + 39 kč dobírka                                                                                                                               Česká Pošta 89Kč  nebo 139 Kč (dle váhy) + 39 Kč dobírka
                                                                                       PPL 119 Kč nebo 139 Kč (dle váhy) + 39 Kč dobírka

 3. Obyčejný balík (bez dobírky)                         Dle ceníku - 
                                                                                       Zásilkovna 65 Kč
                                                                                       Česká Pošta 89 Kč nebo 139 Kč (dle váhy)
                                                                                       PPL 119 Kč nebo 139 Kč (dle váhy)
 4. Zásilka do zahraničí                                      dle domluvy


Způsoby dodání zboží:

Pro dodání Vámi objednaného zboží lze zvolit následující možnosti:

Osobní odběr

Zboží si můžete vyzvednout po potvrzení objednávky přímo na adrese prodejny.

Česká pošta, Zásilkovna či PPL

Vaše objednávky jsou vyřizovány do 48 hodin. Jestliže není prodávající schopen objednávku vyřídit do 48 hodin (například pokud zboží není skladem), informuje o tomto telefonicky nebo emailem zákazníka.

Záruční podmínky:

Není-li v záručním listě uvedena delší záruční doba, vztahuje se na veškeré zboží záruka 24 měsíců.
 Zboží, které obsahuje záruční list, ale i drobné zboží, které záruční list neobsahuje, je nutné reklamovat zasláním na naši adresu místa prodejny s přiloženou kopií faktury- paragonu.
Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka.
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
Reklamační řád tohoto elektronického obchodu vychází z občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží stále v záruční době.

Záruku však nelze uznat např. v těchto případech:

 1. zboží je reklamováno po vypršení záruční doby
 2. došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu
 3. zboží určené k reklamaci není dodáno s orginálními doklady (doklad o koupi a záruční list)
 4. na zboží byly porušeny ochranné samolepky či pečetě instalované výrobcem či autorizovaným servisem
 5. zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
 6. zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k použití
 7. nelze reklamovat také běžné opotřebení zboží
 8. zboží bylo poškozeno živly (oheň, blesk, el. výboj a pod.)

REKLAMAČNÍ ŘÁD:

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží společností Kateřina Chlumská, HELLDARTS, IČO 08011664, se sídlem Kutnohorská 43, 28002, Kolín IV  (dále jako "prodávající").

Záruka na jakost

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
  1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího a/nebo výrobce;
  2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
  3. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
  4. vyhovuje věc požadavkům právních předpisů.
 2. Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.
 3. Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu.

Způsob uplatnění reklamace

 1. Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako "reklamace") musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.
 2. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to v provozovně v sídle prodávajícího.
 3. Prodávající je povinen zabezpečit přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.
 4. Kupující má právo uplatnit reklamaci u osoby, která je k tomu určena v příslušném záručním listě a/nebo v příslušném daňovém dokladu, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.
 5. Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu a/nebo záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.
 6. Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.

Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace:

 1. Poskytl-li prodávající nad rámec zákonných povinností (zejména zákonné lhůty) záruku na jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví jinak.
 2. Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu nebo na záručním listě či jiném takovém dokumentu.
 3. Záruční lhůta pro spotřebitele činí pro nové zboží 24 měsíců.
 4. U spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vad pouze do data vyznačeného na obalu takového zboží, je-li tato lhůta kratší než lhůta uvedená v odst. 3.3 tohoto reklamačního řádu.
 5. Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.
 6. Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující jej nemůže užívat.
 7. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 30 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.
 8. V případě vyřešení reklamace zboží výměnou zboží neběží nový lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.

Výjimky z odpovědnosti za vady

 1. Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:
  1. je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;
  2. je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží;
  3. vada na zboží vznikla opotřebením způsobeném obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci;
  4. jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím;
  5. mechanické poškození zboží;
  6. vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží;
  7. provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů;
  8. používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno;
  9. poškození v důsledku vyšší moci.


Odstoupení od smlouvy

Vámi odeslaná objednávka (kupní smlouva) se považuje za závaznou.

Zákazník má přesto podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy a to do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží.
Chce-li tak zákazník učinit, kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy, kde uvede číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz. Zboží musí zákazník vrátit nepoškozené, v originálním neporušeném obalu a s kompletním obsahem (s návodem, záručním listem a kompletním příslušenstvím).

Jestliže je zboží již nějakým způsobem používáno nebo zničeno, poskytne kupující peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co už nemůže být vydáno.
Jestliže je vrácené zboží částečně (nikoliv úplně) poškozeno, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu.
Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat.
V tomto případě vrátí prodávající kupujícímu jen takto sníženou kupní cenu.
Prodávající si může navíc započítat své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (poštovné).

V případě odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů odešle kupující zboží na adresu provozovny (HELLDARTS, Kutnohorská 43, 28002  KOLÍN IV) na vlastní náklady.
Prodávající zkontroluje vrácené zboží a do 7 dnů od převzetí vráceného zboží odešle zpět hodnotu vráceného zboží na účet kupujícího. 
 > při odeslání zboží určeného k vrácení doporučujeme kupujícímu odesílat formou, která zaručí možnost zásilku sledovat.
V případě odeslání kupujícím "obyčejnou" formou, bez sledovacího čísla a pojištění, může dojít ke ztrátě zásilky. Za tuto ztrátu HELLDARTS nepřebírá žádnou zodpovědnost - může dojít ke zkomplikování vrácení zboží.


Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývá účinnosti dne 15.4.2019 a je platný na dobu neurčitou.